Sonucu Daralt
Kategori
(x)İslam Uygarlık Tarihi
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 28 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
İslam ve Tarih; Epistemoloji Denemesi
Tarih, gelenek, oryantalizm, teoloji, sosyoloji, tarihselcilik ve tarih yazımı... Bu kavramlar Abdullah Laroui'nin üzerinde durduğu meselelerin kapsamını ortaya koyuyor. Müellif, İslâm ve Tarih kitabında, düşünce tarihinin farklı simalarından aktardığı birçok örnek aracılığıyla İslam ve tarih meselesine odaklanıyor. Kapsamı oldukça geniş olan tarihyazımına ama aynı zamanda yöntem ve araştırma süreçlerine dair çığır açıcı yorumlar sunuyor. Günümüz tarihçilerinin sıklıkla yaptığı yöntem tartışmasını gündeme
18.36 TL. 21.6 TL.
 %  15
Bedevilik ve Uygarlık Ayrımında Hangi İslam?
Önümüzde iki seçenek var: Ya bedevilik ya medeniyet! İslâm'ın uygarlık projesi olduğunu kavrayıp onun gereğini yerine getirmeyen hiçbir formül, hiçbir reçete Müslüman ülkeler için şifa olamayacaktır. Buradaki mesele siyaset değil, İslâm'ın ne olduğunu anlama ve uygulama, yani ahlâk, kalite ve medeniyet meselesidir. Zira İslâm siyasallaştırıldıkça, Müslümanlar daha da dibe vurmaktadır. Bunu başta siyasiler, ilahiyatçılar ve diyanetçiler olmak üzere ilgili herkesin görmesi gerekmektedir. Müslümanların artık k
19.55 TL. 23 TL.
 %  15
Nüzul Sürecinde Müslümanların Gayrimüslimlerle İlişkileri; Mekke Dönemi
Tarihte ve günümüzde yaşanan savaşların, bireysel ve toplumsal olayların, dinî hareketlerin görünen, o anda gerçekleşen sebepleri olmakla birlikte toplumlar, gruplar ve bireyler arası rekabete, kırgınlıklara, düşmanlıklara dayalı tarihin derinliklerinden gelen çok farklı sebepleri de bulunmaktadır. Olayların bu tarihî sebepleri bilinmediğinde neyin niçin ve kimler arasında gerçekleştiği doğru olarak anlaşılamamakta ve doğru sonuçlar da elde edilememektedir. Bu hususlar İslam davetinin Mekke dönemi için de g
37.4 TL. 44 TL.
 %  15
Allah'ın Arslanı ve İlmin Kapısı Hazreti Ali (r.a.); El-Murtaza
Hicretin Beşinci Ayında Kaitanın Tacı Mekke Ve Medineyi Kardeş Yaptı. Hz. Ali Açıkta Kalmıştı. Ne Hikmetse Ona Hiç Kimse Kardeş Gösterilmemişti. Hz. Ali Ra Sordu: Benim Kardeşim Yok Mu? Allah'ın Sevgilisi Ve Bütün Mahlukatın Peygamberi Buyurdular - Senin Kardeşin Benim.
22.03 TL. 25.92 TL.
 %  15
Halifelik Tarihine Giriş  Başlangıcından IX. Asra Kadar
Bu çalışma, modern dünyada oldukça tartışılan İslam siyaset düşüncesinin odağını oluşturan hilafet kurumu konusunda asırlardır sürmekte olan tartışmalara bir katkı amacını taşımaktadır. Müslümanlann siyasi tarihi gözden geçirilirse, tarihi süreçte en çok tartışma konusu olan problemlerinin halifelik sorunu olduğu görülecektir. İslam tarihinde ortaya çıkan bir çok mezhep, halifelik meselesi üzerinde yapılan münakaşalardan doğmuş, bu siyasi ve dînî gruplar hilafeti ele geçirmeye çalışmıştır.
19.55 TL. 23 TL.
 %  15
Kur'an'a Yönelik Bazı Şüpheler ve Cevapları
Kur'ân'ı Kerîm içinde şüphe barındırmayan bir kitaptır. Kur'ân'ın nüzûlünden günümüze kadar gelişi de şüpheden uzaktır. Kur'ân'ın şüphelerden uzak oluşu müslüman kültürde tek bir harfi bile değişmeden günümüze kadar geldiği anlayışıyla vücut bulmuştur. Fakat başta Kur'ân'ın kaynağı olmak üzere Kur'ân'la ilgili birçok iddia ortaya atılmıştır. Bu iddiaların büyük bir kısmı İslam ve Müslümanlara karşı önyargıdan hatta düşmanlıktan kaynaklanan; Kur'ân'ı karalamak, gözden düşürmek ve Müslümanların Kur'ân'la iliş
10.2 TL. 12 TL.
 %  15
İmam Rıza ve Halife Me'mun; Veliahtlık Meselesi ve İmam-Halife Mücadelesi
Abbasî Halifesi Me'mun'un, veliaht olarak kendi hanedanından birini değil de Ehl-i Beyt İmamlarının sekizincisi olan İmam Ali b. Musa Rıza (a.s.)'ı ataması meselesi, Türkçe akademik literatürde üzerinde gerektiği gibi durulmuş ve tahkik edilmiş bir konu değildir. Binâen aleyh bu eser, ele aldığı mevzu hakkında Türkçe literatürdeki en kapsamlı çalışmadır. Me'mun'un İmam Ali b. Musa Rıza (a.s.)'ı kendi veliahtı olarak atamasındaki hedefleri nelerdi? Mutezileye altın çağını yaşatan bu halifenin, akidevî görüşl
11.05 TL. 13 TL.
 %  15
Hem Gez Hem Oku - İstanbul
İstanbul sadece padişahlar ve halk tarafından bina edilmiş değildir.Vatanın dört bucağından,Konya'dan,Bursa'dan,Erzurum'dan,Hicaz'dan,Bağdat'tan Tunus,Trablus,Cezayir gibi Mağrip topraklarından buralara gelip istanbul'da kalan,burada yerleşin nice Müslüman Türkler;kadınları,ihtiyarları,el sanatları, mûsikîleri ile,halk ve dîvan şiirleri ile mîmârÎleriyle hâsılı vatanın her bucağıyla ve tarihin her asrından getirdikleri hüner ve hatıralarla bu şehri hep birden binâ etmişlerdir. Yayha Kemal BEYATLI
17 TL. 20 TL.
 %  15
İlk Müslüman Türk Devletleri
Türklerin İslâmlığı kabul etmeleri Uzak Doğu uygarlığından ayrılarak Orta Doğu uygarlığına girmeleri demekti. Böyle cihan çapında cephe ve istikamet değiştirmek Türk ulusu için çok hayırlı bir iş olmuştur. Çünkü Avrupa'ya giden Türkler orada birtakım devletler kurdular, fakat bir süre sonra benliklerini kaybettiler, eriyip gittiler. Halbuki orta yolu dediğimiz Horasan ve İran üzerinden İslâm dünyasına gelen Türkler hiçbir surette millî benliklerini kaybetmediler. Tersine çok vatansever bir millet olarak Tür
34 TL. 40 TL.
 %  15
Kayıp Binyıl : İslam Dünyasında Hiyeroglifler ve Eski Mısır
1822de Batı dünyası hiyerogliflerin nihayet çözüldüğü haberiyle çalkalandı ve ardından Eski Mısır uygarlığını keşif çalışmaları başladı. Bu kitap Orta Çağa geri dönüyor ve daha önce nadiren kullanılan kaynaklara yönelerek, İslam dünyasında yüzyıllar önce hiyerogliflerin çözümü konusunda ilk adımların atıldığını ve Eski Mısır hakkında geniş bir bilgiye sahip olunduğunu ileri sürüyor. Bu etkileyici çalışma, büyük ölçüde ihmal edilmiş ve yanlış anlaşılmış bir konuyu, Arap-Müslüman yazarların Eski Mısıra yönel
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Yusuf Suresi'nin Güzellikleri; Giritli Sırrı Paşa
Biz sana daha önce hiç bilmediğin hikâyelerin en güzelini, en güzel anlatışla vahyediyoruz. Hazreti Yusufun hayat hikâyesi Kuranda ahsenül-kasas yani hikâyelerin en güzeli diye nitelenmiştir. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Yusuf (as)ın hayatı insanı hayretlere düşüren acayip olaylarla doludur. Güzel bir soydan büyük bir peygamberin evladı olarak dünyaya gelmiş, küçük yaşta anasından öksüz kalmış, babası tarafından çok sevilmiş, kardeşlerince kıskanılıp kuyuya atılmış, köle olarak satılmış,
34 TL. 40 TL.
 %  15
Hikayeleri İle Dünyadan Camiler
Hiçbir âdem, bu âlemde mahzun olmasın, üzülmesin, boynu bükük kalmasın, gönlü kırılmasın. Dileğimiz, duamız bu. Rabbim kabul buyurur inşallah. Bu kitapta, Dünyanın değişik ülkelerindeki camiler tanıtılırken; bulunduğu ülke ve o ülkenin İslam ile ilk olarak nasıl tanıştığı hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Ayrıca tanıtılan cami ile ilgili halk arasında anlatılan hikâyelere de değinilmiştir.
8.5 TL. 10 TL.
 %  15
Asrı Saadette İslam'a Koşan Krallar
Son Peygamber dünyayı İslâm'a yani son dine davet etmekle görevliydi. Zor günler geride bırakılmış, cahiliye dönemi kapanmış Âsrı Saadetin nuru ışıldamaya başlamıştı. İslâm Devleti hem gönülleri hem toprakları fethediyordu. İslâm gönüllerde dalgalanıyordu. O âlemlere rahmet olarak gönderilmişti. TüM dünyayı tebliğle görevli Peygamber Efendimiz büyük imparatorlara, krallara davetini ulaştırmaya çalışıyordu. Mektuplar yazıyor elçiler gönderiyordu. Büyük İmparatorların kimi daveti açıkça kabul edip cesurca şah
15.3 TL. 18 TL.
 %  15
Asrı Saadette İslam'a Koşan İlk Kahramanlar
Cehaletin en koyu demlerinde tüm dünyaya nurlu bir ışık yükseldi. Doğuşu müjde, hayatı çile, dünyası kul olmaktı Resulün. Temiz dünyasında bir gün ilahi vahiyle şereflenerek beşer dünyasına insanlığı öğretme görevi verildi. Emretti Allah, Resul kapı kapı dolaştı, her çadırda durakladı, insanlara islamı anlattı. İslama ilk ellerini uzatanlar, kalpleriyle yönelenler, o ilk nurlu grup kimlerdi ?
15.3 TL. 18 TL.
 %  15
Asrı Saadet'te İslam'a Koşan Yahudiler ve Hristiyanlar
Bekleniyordu. Son resul, semavi dinlerin samimi yolcuları tarafından bekleniyordu... bütün belirtileri kitaplarında yazıyordu. İşaretleri takip ediyorlardı. Onu bekliyorlardı... son demler yaklaştıkça heyecanları artıyordu. kimileri onun zuhur edeceği şehri bildiğinden yıllar önce Medineye göç etmişti. kimileri takip ediyordu.
15.3 TL. 18 TL.
 %  15
İslam Su Medeniyeti ve Konya Suları
Bilindiği üzere su hayatın esas kaynağı olup, suyun tarihi insanoğlunun hayatı ile özdeşleşen medeniyetin de tarihidir. İşte bu yüzden denilebilir ki; suya yönelen ilgi, tarih boyunca hep insanoğlunun üretken yönünü ifade etmiş ve medeniyet çizgisinin en değerli eserlerinin ilham kaynağı olmuştur. Bu sebepledir ki ?Su gibi aziz? deyişiyle en veciz şekilde ifadesini bulan su, medeniyetimizin bir çok bakımdan merkezine oturmuştur. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, biyolojik hayatın başlangıcı ve can
42.5 TL. 50 TL.
 %  15
Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs
Bu toprakların bir karışını bile satmam, çünkü bu topraklar bana değil, halkıma aittir. Halkım bu imparatorluğun her karışını kanını feda ederek elde etmiştir? Milletim bu vatanı kanlarıyla korumuştur. Bu toprakları kanlarımızla örteriz de elimizden alınmasına asla izin vermeyiz. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan onu tekrar kanlarımızla örteriz. Ben onun hiç bir parçasını veremem. Bırakın yahudiler milyarlarını kendilerine saklasınlar. İmparatorluk parçalandığı zaman onlar, Filistini hiç karşılıksız ele geçirib
14.45 TL. 17 TL.
 %  15
İslam Tarihinden Yapraklar
Aziz okuyucu, o örnek insan ve eşsiz Peygamberin saadet çağında, onun yüksek şahsiyeti etrafında ve seçkin arkadaşları (ashâb-ı kiram) arasında yaşanan nice örnek hadiseden birkaç tanesini dile getirmek istedim. Bu maksatla güvenilir hadis, siyer ve tarih kaynaklarından süzerek kaleme aldığım otuz makaleyi bir kitap haline getirdim. O sönmeyen nurdan bir parıltı gösterebilmiş, Yaradana hürmet, yaratılmışa şefkat ateşinden aziz okuyucunun gönlüne bir kıvılcım sıçratabilmişsem ne mutlu bana...
9.78 TL. 11.5 TL.
Tükendi
 %  15
Mühr-i Süleyman
11.9 TL. 14 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 28 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1